Resor
comments 12

Länge leve kläderna- i Peru

English down below pics.

Skrev i början av min bloggkarriär ett inlägg som jag döpte till ”Länge leve kläderna”. Blev nostalgisk när jag lästa det och tänkte att jag kunde göra en uppföljning på detta inlägget varav denna post är på svenska.  För i detta så pratar jag om min köpomställning till ett hållbarare konsumtionsbeteende. Sen pratar jag även om att jag ska göra en sida om min vintagegarderob, åh ja, ja det blev ju inte av. Skrev däremot ett första inlägg om mina vintageväskor som du kan läsa och titta på bilder om här.

Rubriken, Länge leve kläderna, bygger på min filosofi om att vi måste ha kläderna längre och konsumera mindre- vilket jag förespråkar före att köpa nyproducerat ekologisk som strategi. Om kläderna håller längre köper vi också mindre och vips, så minskar miljöbelastningen sådär smart och automatiskt utan att vi egentligen behöver tänka.

Men, handen på hjärtat, hur har det nu gått för mig första delen in i 2014?

Sådär vill jag ju då säga. Året startade bra med säkert 3 shoppingfria månader, helt automatiskt eftersom både pengar och tid var en bristvara. Sedan kom resan till Peru, något jag var medveten om såklart; Att nu åker jag till Peru och då  vill jag ju således shoppa loss lite! Nu finns det ju inget som heter att man kan spara in sina oshoppade månader och shoppa mer sedan, det vore ju kontraproduktivt för då handlar vi ju egentligen inte mindre än vi gjorde tidigare. Skillnaden med Peru däremot är ju att här går det att köpa kläder både tillverkade i fabriker som ligger här och av material ”odlat” i Peru (bomull eller Alpacka som kommer från den berömda Alpackan, ett djur). Det man som konsument måste göra är bara att läsa på lappen och kika efter ”Hecho en Peru” alternativt att fråga den man handlar av vilket material plagget är gjort av. Gud vilken fröjd. Tänk om det stod ”Tillverkade i Sverige” och ”bomull från Skåne” när man var ute på en runda på HM. Galet är bara förnamnet på hur det hade känts!

Ett problem som jag ser det, är att kläder fortfarande är tveksamt och undermåligt märkta något jag känner att vi konsumenter behöver göra något åt, genom påtryckningar och tjat. Märk kläderna ordentligt, företag där ute! Vart är plagget tillverkat? Vart är bomullen odlad? Hur transporterades plagget? Hur är lönerna? Jag vill veta det här! Sen vill jag ha enhetligare märkningar av ekologisk odling och kemikaliefria kläder, också. Eller egentligen vill jag att alla kläder ska vara kemikaliefria så att detta inte är ett problem. Tomten kan du ge det till mig som julklapp? Då tomten, behöver jag inget mer.

Men tillbaka på till handen på hjärtat, Vad jag då har köpt so far i Peru?

Igår gav Martin och jag oss ut en sväng till centro de Lima, Limas historiska center, som också är medräknat på UNESCOS världsarvslista och som jag har skrivit mer än ett inlägg ifrån. De kan du läsa (och framför allt se på bilder från) här, härhär och här.

Hantverk och lokalt producerat är det som intresserar mig, något värdigt att stödja. Jag var på jakt efter hattat, en fantastisk mode-accesoar viktigt i det Peruanska modet. Det slutade med att jag kom hem med peruanska väskor, present till en vän samt som får barn i sommar och 4 hattar. Jag älskar hattar, något jag kanske inte har nämnt förut, men två hattar från Huan Cayo och 2 hattar från Puno i Peru blev det till slut. Bilder på hattarna finns med nedan, det finns även bilder då jag provar dessa fantastiska filthattar (och ja, jag har ett köpface- inte av denna värld, jag vet). Jag köpte hattarna i vanliga tiendas (butiker) i Limas historiska center, genom att kika och fråga runt.

Jag är inte den modebloggare som jobbar med dagens outfit, men just outfiten jag hade på mig igår vill jag slå ett slag för. Jag har på mig en poncho av alpacka (något jag köpt två och starkt rekommenderar att köpa om man är i Peru) och mina kängor som är tillverkade i Peru och köpta på Ecco här. I övrigt har jag ett par gamla jeans från HM, (något jag skulle vilja ha tips från läsare om, vart kan man få tag i miljövänligare alternativ av jeans?) samt mina örhängen med eiffeltornet på, ett par klassisker.

Katarina

All photos in the city are taken by Martin Benitez on auto settings, with a little help from me. They are taken with my Canon 5D and are all edited by me. The last photos of the crafts are taken at home, by me on manual settings.

HH7A2214 HH7A2217 HH7A2235 HH7A2236 HH7A2239 HH7A2241 HH7A2245 HH7A2253 HH7A2255 HH7A2265 HH7A2266 HH7A2267 HH7A2269 HH7A2271 HH7A2272-2 HH7A2273 HH7A2274 HH7A2279 HH7A2280 HH7A2285 HH7A2287 HH7A2288 HH7A2290 HH7A2292 HH7A2302 HH7A2308 HH7A2311 HH7A2313

For links, look in the Swedish post.

Wrote early in my blogging career, a post that I called ” Long live the clothes .” Became nostalgic when I read it and thought I could do a follow up on this post, of which this post is in Swedish. For in this I write about my changing consumerism behaviour to a more sustainable consumption behavior. Then I talk that I should make a page about my vintage wardrobe , oh yes , yes it did not happen. But did write a first post about my vintage handbags that you can read and look at pictures at.

The headline , Long live the clothes , based on my philosophy that we must have clothes longer and consume less , which I advocate before buying organic cotton clothes. If your clothes last longer , we also buy less and voilá , we reduce the environmental impact so so smart and automatically without us really need to do anything extra.

But , honestly, how did it go so far?

Not that good, I would say. The year started well with no shopping for 3 free months , completely automatic since both time and money was scarce. Then came the trip to Peru, something I was aware of, of course ; Now that I go to Peru and I want to go shopping a bit ! Now there’s no such thing that saving their shopping free months and shop more later, that would be counterproductive. The difference with Peru on the other hand is that here you can buy clothes , both manufactured in factories located here and the material ” grown ” in Peru ( cotton or alpaca that comes from the famous alpaca , an animal ) . What you as a consumer have to do is just read the patch and look for ” Made in Peru ” or to ask the store manager where the material are from ,which the product is made ​​of . God, what a delight . What if it was ” Made in Sweden ” and ” Cotton from Skåne ” when you were out for a spree at HM . Crazy is just the beginning of how it had felt !

One problem as I see it , is that the clothes are still doubtfully labeled something I feel we consumers need to do something about , by pressure and nagging. Note the clothes properly , companies out there ! Where is the product manufactured ? Where is cotton grown ? How was the garment transported ? What about wages ? I want to know this ! Then I want to have more uniform labeling of organic farming and chemical-free clothes, too. Or really , I wish that all clothes just where chemical-free so that this is not a problem. Santa, can you give it to me as a Christmas present ? Then Santa , I need nothing more.

But back on to hand on the heart , What have I bought so far in Peru?

Yesterday Martin and I wen´t for a ride to centro de Lima, Lima’s historic center , also included in the UNESCO World Heritage Site and as I’ve written more than one post from. You can read ( and especially look at the pictures from ) here, here, here and here (in Swedish post). Crafts and locally produced is what interests me , something worthy of support. I was looking for hats, a fantastic fashion accessories very important in the Peruvian fashion. In the end I came home with Peruvian bags, gift for a friend who are having babies in the summer and 4 hats. I love hats, something I might not have mentioned before , but two hats from Huan Cayo and two hats from Puno in Peru.  Pictures of the hats are found below , there are also pictures when I try these fabulous felt hats ( and yes , I have a buy-face – not of this world, I know). I bought the hats in the usual tiendas ( stores) in Lima’s historic center, by looking and asking around .

I’m not the fashion bloggers who work with today’s outfit, but just the outfit I wore yesterday , I want give some extra attention. I ’m wearing a poncho of alpaca (something I bought two , and strongly recommend to buy if you are in Peru) and my boots that are manufactured in Peru and bought at Ecco here. Otherwise I have an old pair of jeans from HM, (something I would like some tips from readers about , where can one get hold of greener alternatives of jeans ? ) And my earrings with the Eiffel tower on , my classics.

Katarina

 

12 Comments

  1. Pingback: The travel year of 2014 | Katarina Wohlfart

  2. Pingback: 10 things to do in Lima- post 6- Government Palace and Plaza de Armas | Katarina Wohlfart

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.