Resor
comments 11

Travelfashion

In english down below.

Min farmor tyckte alltid att jag skulle bli flygvärdinna när jag var liten. Något som förmodligen lever kvar från den tiden då flygvärdinna var det finaste man kunde bli.

På väg till Peru kom jag att tänka på det när vi flög över Atlanten. En av flygvärdinnorna såg så urtypiskt ”flygvärdinning ut” med sin perfekt sittande dräkt och en liten sjal, perfekt knuten runt halsen. Hon hade också ett par ur-roliga glasögon. Vågade inte ta fram min kamera, med allt det spektakel det skulle innebära varpå jag bestämde mig för att rita av henne istället. Såhär såg hon ut plus en hel del tillägg tagen ur min egen fantasi.

IMG_0039Drawn in Adobe Ideas, Vector Graphics with my iPad and iPad-pen.

På Arlanda fångade jag några flygvärdinnor ”on the move” när vi väntade på att planet skulle lyfta. Visst är det nog ändå något särskilt med arbeten som innebär en kostym av något slag, såsom flygvärdinna, polis, militär eller brandman. Det sätter en stark prägel till yrket där man som person direkt associerar till en stereotypisk bild, på gott och ont. Jag som jobbat fem år som arbetsförmedlare, önskar många gånger att vi haft en kostym att ta på oss på morgonen när vi gick till jobbet, som man sedan kunnat sparka av sig framåt kvällen och bara vara ”Katarina”. Men så önskar nog alla som arbetar i ett yrke som inte har en kostym men ändå är ett serviceyrke.

Å andra sidan, är det lättare att ha ett yrke som inte innebär att man måste hålla ordning på en särskilt uniform, vilken ofta innebär skötsel, som företagen allt mer sällan tar hand om (eller betalar för). Under mina studier jobbade jag länge i vård och omsorg  på somrar och helger och inom det yrket fick man både köpa och underhålla sin ”uniform” själv, något som inte alltid är så roligt när man har en tvättstuga att förhålla sig till där tvätttiderna ofta är upptagna på de tider man inte arbetar.

HH7A6856

Canon EOS 5D Mark iii, 24-105mm lens, ed lightroom.

Som resenär däremot, föredrar jag att resa i bekväma kläder. Jag är mycket imponerad av de som lyckas klämma i fötterna i ett par högklackade skor och en stram dräkt, när det tar mig två dagar efter landning av att bli av med all den mängd vatten jag samlat i mina ben. Tyvärr, tror jag att det bara är en liten del av befolkningen som klarar den typen av res-mode, men ack så imponerande ändå.IMG_0040

Drawn in Adobe Ideas, Vector Graphics with my iPad and iPad-pen.

HH7A6892

Canon EOS 5D Mark iii, 24-105mm lens, ed lightroom.

På Heathrow airport, London, fanns det mångt fler stramt klädda resenärer. Eller är det kanske en flygvärdinna som fått på sig denna fantastiskt röda dress? När det kommer till färger, brukar ju de flesta flygvärdinnor bära marinblå eller svarta dräkter, men det finns många dräkter som innebär mer färg, även om inte så vanligt att beskåda. Antingen har den här damen mycket hår, eller har hon en munk i håret. Vad tror ni?

Just flygvärdinnedressen har varit något av en mytomspunnen dress, där bland annat SAS fått sina designade av självaste Calvin Klein. Något som härrör tillbaka till tider så det anses mycket lyxigt att resa med flyg. En idag skrattretande kontrast med lågpridföretag såsom Ryan Air i spetsen, där inte bara flygvärdinnemodet blivit en kompromiss, utan både bekvämlighet, löner för personal och särskilt säkerhet har fått sig en törn. Ännu ett bevis på att lågprismarknaden inte är rätt väg att gå.

Katarina

Eng- My grandmother always thought I should be a stewardess when I was little. Something that she probably got from the days when a flight attendant was the nicest thing one could be.

On the way to Peru, I came to think of it when we flew across the Atlantic. One of the flight attendants looked so ”stewardessy” with her perfect-fitting costume and small shawl, perfectly knotted around her neck. She also had funny glasses. Did not dare to take out my camera, with all the shenanigans that would mean so I decided to draw her instead. Here’s how she looked, plus quite a few additions taken from my own fantasti. (first sketch)

At the airport I caught some air hostesses ” on the move” as we waited for the plane to take off. Sure it’s probably still something special about jobs that involve a suit of some kind, such as flight attendant, police, military or firefighter. It establishes a strong presence to the profession in which that person directly associate a stereotyphical image, for better or worse . I who worked five years as a unemployment clerk, wished many times that we had a costume to take on in the morning when we went to work , which then being able to kick off in the evening and just being ” Katarina” . But so wishes probably everyone who works in a profession that does not have a costume yet is a service profession .

On the other hand , it is easier to have a profession that does not mean that you have to keep track of a particular uniform, which often involves the management, as companies are the more often not taking care of (or pay for) . During my studies I worked a long time in health and social care in summers and weekends and in this profession we had to both buy and maintain our ”uniform” ourselves , which is not always so fun when you have a laundry room to relate to where the room often are taken at the times you need it.

As a traveler on the other hand, I prefer to travel in comfortable clothes. I am very impressed by those who manage to squeeze their feet in a pair of high heels and a tight dress, when it takes me two days after the landing to get rid of all the amount of water I’ve collected in my legs. Unfortunately, I believe that it is only a small part of the population that can handle that type of travelfashion, but oh-so impressive nonetheless.

At Heathrow airport, London, there were many more travelers wearing high fashion instead of sneakers. Or is it perhaps a flight attendant who are wearing this amazing red dress? When it comes to colors, usually the most flight attendants wear navy or black suits, but there are many costumes that means more color, although not so common to see. Either this lady have a lot of hair, or she has a donut in her hair. What do you think?

The flightattendant dress has been something of a fabled dress. SAS (scandinavian airlines) had their designed by Calvin Klein. Something that dates back to the times it was considered very luxurious to air travel. A today ludicrous contrast with lowprice flying such as Ryan Air, where not only the flight attendant fashions become a compromise, but both convenience and salaries for the staff and especially the security has suffered a blow. Yet another proof that the discount market is not the way to go ..

Katarina

11 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.