Resor
Leave a comment

Är vi i Sverige för hårt präglade av HM och IKEA-kulturen?

Började fundera på svensk shoppingkultur häromnatten när jag inte kunde sova. Tänkte tillbaka på mitt eget shoppingbeteende, vad jag har influerats av tidigare i livet men även mina vänners beteende och hur vi brukade shoppa under tonårsåren när vi köade till mellandagsreor för att köpa dubbelt så mycket textilier till halva priset. Ju längre jag funderade ju mer väcktes frågan till liv- Har vi haft HM och IKEA, billigt mode och inredning av låg kvalité så länge att vi jämför allt med dessa två och tappat vår känsla för hållbarhet och förväntar oss inte längre att ett plagg ska hålla mer än en säsong?

Slowfashion-rörelsen har börjat entra scenen på riktigt på många håll i världen och idag talar vi om hållbara material och tisslar om små lokala designers med innovativa lösningar på slit och slängsamhället. Har rörelsen kommit på riktigt till Sverige eller är vi engagerade nu för att sedan ändå köpa plagg av dålig kvalité senare? Är det egentligen någon betydande del av alla konsumenter som läser på lappen i plagget för att se vad för typ av plagg det är vi köper? Och gör denna rörelse något egentligt avtryck i modevärlden i Sverige- eller är det en rörelse vid sidan av? Många frågor snurrar i mitt huvud.

Sverige är ju ofta ganska bra på miljö eller iaf i teorin. Vi ämnar att (och har) börjat handla ekologisk mat och närproducerad sådan? Men vad är skälet? Är det att media larmar om gifterna i maten som gör oss skrämda till förändring, där medierna målar upp en bild av barn med allergier, hudutslag och cancer eller är förändringen en medveten handling där vi vill förändra vår framtid till det bättre. Där vi vet att det gör skillnad att köpa den dubbelt så dyra ekologiska produkten jämfört den hälften så billiga konventionellt odlade på lång sikt? Eller gör vi det bara för att det är trendigt just nu, lätta på vårt samvete för tillfället, stärka oss i tron att om jag gör detta blir jag inte sjuk, mitt barn blir inte sjukt och vi har en blomstrande framtid framför oss?

Jag kommer ihåg att när jag var liten och blev magsjuk brukade jag be till Gud att ”jag lovar att jag ska inte äta mer godis, bara du gör så att jag slutar må illa och slipper spy”. Ganska snart efter illamåendet slutade, glömde jag såklart bort mitt löfte till Gud och åt en massa godis igen. Är det samma sak vi gör idag med kläder, mat och inredning? Jag lovar att jag ska vara snäll mot naturen Gud, bara du är snäll mot mig tillbaka. En trend idag, som vi snart glömmer bort? Kanske väntar vi på och tror att slit och slängsamhället ska lösa sig själv, som jag när jag var liten trodde att bara jag inte äter godis, kommer jag inte bli magsjuk- Bara vi köper ekologiskt odlade bomullskläder kommer vi hålla oss friska och kan fortsatt konsumera t-shirtar från HM för två för sjuttionio kronor och allt är frid och fröjd. Vi måste bara hålla in på konsumtionen nu och det är bara tillfälligt.

Men lets face it. Det är ju inte bara ekologisk bomull det handlar om. Det handlar om att kläderna måste hålla längre. MYCKET LÄNGRE. Vi måste få ner våra klimatutsläpp. Hur får vi ner dem om vi upphåller en produktion som inte är av denna värld (?), ett passande uttryck i sammanhanget. Vi måste inse produktens värdighet och handla med måtta. Vi måste laga kläderna och jag, jag måste lära mig sy, en konst som länge sedan glömdes bort av många. Industrierna måste lära sig att märka kläderna, som mat är märkt. Vad är det egentligen vi köper? Vad innebär det att köpa trikå eller bomullsplagg- vad är produktionsprocessen bakom detta? Vad är det för färgämne i kläderna och vad innebär det? Och framför allt, vi måste ställa om vårt beteende långsiktigt, inte ha tillfälligt shoppinguppehåll, även om det såklart också hjälper.

Vi konsumenter har börjat ställa krav och det ska vi fortsätta med, samtidigt som att vi måste inse att slit och slängsamhället inte är en samhällsmodell för framtiden. Det är inte bara kemikalierna i maten, inredning, barnleksakerna eller kläderna som är enda problemet, det är mängden vi konsumerar som smutsar ner vår omvärld också. Vi måste ändra på detta, radikalt och nu genom att köpa ett par skor som är hållbara och inte sju likadana som inte håller. Vi kan inte byta inredning i vårt kök varannat år, med så stor produktsåtgång kan aldrig produktionen bli hållbar. Barn måste lära sig att leka med färre leksaker och med mindre elektronik. Vi måste lära oss att bo mindre och sist men inte minst- Vi måste vårda de kläder vi har, med kärlek och omsorg. Jag måste lära mig att vårda de kläder jag har, med kärlek och omsorg- för det är kläderna och produkterna värda.

Katarina

SAM_4206

Låt oss klä oss i hållbara kläder och varför inte sy upp till oss själva? Det sitter bättre och kommer att användas mer än ett plagg som inte är anpassat för din kropp utan sytt för en medelperson. (Let´s dress in sustainable fashion and why not get clothes sewn for ourselves? They fit better and will be used more than a garment that doesn´t fit your body but are made to fit an avarage person.)

Are we too hard minted by HM and the IKEA culture?

Started thinking about the Swedish shopping culture the other night when I could not sleep. Thought back to my own shopping behavior, what I have been influenced by earlier in life but also my friends’ behavior and how we used to go shopping during the teenage years, when we queued for the Christmas sales to buy twice as much textiles at half the price. The longer I pondered , the more the question arose to life – Have we had HM and IKEA , cheap fashion and interior design of low quality so long that we compare everything with these two and lost our sense of sustainability and expect no longer a garment to hold more than one season ?

The Slow Fashion movement has entered the scene for real in many parts of the world and today we are talking about sustainable materials and gossip about small local designers with innovative solutions to the throwaway society. But has the movement come to Sweden for real or are we intrigued now and then later buy garments of poor quality anyway? Is there really a significant part of all consumers who read the patch in the garment to see what type of garment it is we buy? And does this movement any real impression on the fashion world in Sweden or is it a movement on the side ?Many questions started spinning in my head.

Sweden is often quite good on environmental concern or anyway in theory. We intend to ( and have) started to buy organic food and locally produced such. But what is the reason ? Is it the media alert of the toxins in the food that makes us change because of fear, where the media paints a picture of children with allergies , rashes and cancer or is it the change a conscious act where we want to change our future for the better. Where we know it makes a difference to buy the twice as expensive organic product compared to the half as cheap conventionally grown in the long run? Or do we do it just because it’s trendy right now, easing our conscience for the moment, to strengthen us in the faith that if I do this I do not get sick , my child does not get sick and we have a prosperous future ahead?

I remember when I was little and got stomachache I used to pray to God that ”I promise I will not eat any more candy, if I stop feeling sick and do not have to throw up now .” Quite soon after the nausea stopped , I forgot my promise to God , and ate a lot of candy again . Is it the same thing we’re doing today with clothes, food and decor ? Maybe we are waiting and believing that the throwaway society will fix itself, as I when I was little thought that only I do not eat sweets, I will not get stomachache – If we only buy organically grown cotton clothing will we keep ourselves healthy and can continue to consume t-Shirts from HM for two to seventynine SEK and everything is hunky-dory . We just have to stop consuming now and it’s only temporary .

But lets face it . It’s not just organic cotton it is about. It’s all about the clothes have to last longer . Much longer. We must reduce our climate emissions. How do we get them down if we uphold a production that is not of this world (?) , A fitting expression in the context. We must recognize the product dignity and act with moderation. We must mend the clothes and I , I have to learn to sew, an art that has long since forgotten by many. The industries must learn to label the clothes , as food is labeled. What are we really buying ? What does it mean to buy tricot or cotton garments – What is the production process behind this? What kind of dye is in the clothes and what does it mean ? And above all , we must change our behavior in the long term , not only have a temporary shopping break, although it of course also helps.

We consumers have begun to make demands and we will continue, but we must recognize that the throwaway society is not a model of a society for the future. It is not only the chemicals in the food , decor, kids toys or clothing that is the only problem , it’s the amount we consume as dirty our surroundings as well. We must change this , radically and now by buying shoes of good quality and not seven alike who are not . We can not change the decor in our kitchen every two years , with such great product consumption well never have a sustainable production . Children must learn to play with fewer toys and with less electronics. We must learn to live smaller and last but not least , we must cherish the clothes we have , with love and care. I must learn to care for the clothes I have for thats the clothes and products worth .

Katarina (originally written in Swedish and then translated)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.